U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Laatste nieuws

Wat gebeurt er allemaal binnen ons kantoor, de vastgoedmarkt, in de omgeving en in het algemeen? Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het einde van 2023 nadert: hou deze deadlines zeker in de gaten

Het einde van 2023 nadert met rasse schreden. Aan de overgang naar een nieuw jaar zijn vaak deadlines gekoppeld om keuringen en attesten op te vragen, maar ook om nog te kunnen genieten van onder meer bepaalde fiscale voordelen. Een overzicht van wat je als vastgoedprofessional moet onthouden.


EPC gemeenschappelijke delen

Tegen het einde van dit jaar moeten alle appartementsgebouwen in Vlaanderen over een EPC van de gemeenschappelijke delen beschikken. De grote gebouwen vanaf 15 eenheden, moeten al sinds 1 januari 2022 over een EPC GD beschikken. Voor middelgrote gebouwen, met tussen de 5 en 14 eenheden, was dit 1 januari 2023. En tenslotte moeten ook de kleinere appartementsgebouwen met maximaal 4 eenheden voldoen aan deze EPC-plicht. Uiterlijk op 1 januari 2024 zullen ook zij over een EPC GD moeten beschikken.

Keuzeregime meeneembaarheid van registratierechten

Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de meeneembaarheid van de registratierechten definitief. Tot dan kunnen kopers genieten van een keuze tussen het 3%-tarief zonder de meeneembaarheid of het oude 6%-tarief met de meeneembaarheid. Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief. Belangrijk om te weten: om nog van dit keuzerecht te kunnen genieten moet de authentieke akte in 2023 verleden worden. 

Btw-tarief 6% sloop en heropbouw van een woning

Sinds 1 januari 2021 geldt in heel het land een verlaagd btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van een woning. De maatregel gold voorheen enkel in de 32 centrumsteden, waarna het werd uitgebreid tot 31 december 2023. Zowel particulieren en rechtspersonen die zelf een woning bouwen, als zij die een woning aankopen bij een bouwpromotor profiteren op dit moment van het verlaagd btw-tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2024 blijft het verlaagde btw-tarief van 6% behouden voor projecten van bouwheren-natuurlijke personen. Voor projecten via bouwpromotoren zal het btw-tarief terug 21% bedragen. Mits het voldoen aan bepaalde voorwaarden zijn er voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 specifieke overgangsbepalingen.

Moderniseringstermijn voor liften van vóór 1958 zonder historische waarde

Voor liften die voor 1958 in gebruik zijn genomen maar geen historische waarde hebben nadert de deadline. De uiterste datum voor de modernisering is 31 december 2023. Voor liften die voor 1958 in gebruik zijn genomen met historische waarde is er nog tijd. De uiterste datum voor de modernisering van die liften is 31 december 2027. 

Federale langetermijnsparen

Op 1 januari 2024 wordt het fiscaal voordeel van een tweede woning afgeschaft. Concreet betekent dit dat je de hypothecaire lening voor een tweede onroerend goed niet langer in het langetermijnsparen zal kunnen inbrengen. De regeling geldt voor alle nieuwe leningen, aangegaan vanaf 1 januari 2024. Liep de lening op 31 december 2023, dan kan die nog steeds van het fiscale voordeel van het langetermijnsparen genieten.

Het asbestattest in 10 vragen en antwoorden

De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen. Om die reden zal je vanaf 23 november bij de verkoop van zo'n pand een asbestattest moeten kunnen voorleggen. Op die manier zal de koper van een onroerend goed weten waar er asbest aanwezig is in het gebouw en kan hij hier correct mee omgaan. Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een gebouw, gebouwd voor 2001 over een asbestattest moeten beschikken. Dat het asbestattest veel vragen opwerpt, hoeft geen betoog. Wij trokken daarom naar de OVAM voor een antwoord op de meest prangende vragen.


1. Wat is de verwachte gemiddelde doorlooptijd vanaf de aanvraag voor de opmaak van een asbestinventaris totdat het asbestattest wordt uitgereikt?
Voor een gemiddelde woning schatten we dat het plaatsbezoek en het rapporteren van de inspectiegegevens in de databank van de OVAM 2 à 3 uur in beslag neemt. Indiende asbestdeskundige stalen neemt voor laboanalyse, duurt het enkele werkdagen vooraleer de asbestdeskundige het resultaat ontvangt. Voor aanvang van het plaatsbezoek sluiten de asbestdeskundige en de opdrachtgever verplicht een opdrachtovereenkomst. Hierin wordt onder meer vastgelegd wat het inspectiegebied is, of er destructief onderzoek nodig is en welke bewijsdocumenten zoals plannen beschikbaar zijn. Dergelijke zaken samen met een veilige, volledige toegankelijkheid verzekeren een vlotte inspectie. Voor grote, vaak niet-residentiële locaties kan de doorlooptijd een volledig dag of meer bedragen.

2. Wat is de verwachte gemiddelde kostprijs voor de opmaak van een asbestinventaris + de afgifte van een asbestattest?
De factoren die de doorlooptijd bepalen, hebben ook een impact op de kostprijs. De kostprijs stijgt ook met het aantal labo-analyses dat de asbestdeskundige nodig heeft. Voor een gemiddelde woning is de inschatting een kostprijs van enkele honderden euro’s. Voor de aflevering van een asbestattest vraagt de OVAM 50 euro retributie. Die wordt automatisch afgerekend aan de asbestdeskundige die het op zijn/haar beurt verrekent in de factuur aan de klant. De OVAM biedt de asbestdeskundige de mogelijkheid om zonder retributiekost tot 30 dagen na de opmaak van het asbestattest het te wijzigen en een nieuw asbestattest te laten afleveren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe gegevens of een betwisting.

3. In hoeveel gevallen verwachten jullie dat het attest zal aangeven dat er asbestaanwezig is?
Tot op heden bestond er enkel een asbestinventarisatieplicht voor gebouwen waarin een werkgever werknemers tewerkstelt. Grote onbekende zijn de particuliere woningen en appartementen die nochtans de hoofdmoot van het aantal te inventariseren gebouwen uitmaken. In aanloop naar het actieplan asbestafbouw voerde de OVAM enkele steekproeven uit bij scholen, sociale woningen en landbouwbedrijven. Daarnaast bevroeg ze asbestdeskundigen en asbestverwijderaars. Op basis van die gegevens werd ingeschat dat de kans op aanwezigheid van asbest in een gebouw 70 tot meer dan 90% bedraagt indien geen grondige renovatie werd uitgevoerd.
Daarnaast geeft sloopbeheersorganisatie Tracimat aan dat in sloopopvolgingsplannen voorafgaand aan sloop in meer dan 90% van de gevallen asbest aanwezig is.
 
4. Als er asbest wordt vastgesteld, wat moet er dan gebeuren?
De Vlaamse overheid streeft ernaar om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Aan de hand van de asbestattesten in haar databank kan de OVAM de realisatie van deze doelstelling opvolgen. Het asbestattest toetst of de locatie asbestveilig is of niet. Voorlopig zijn enkel publieke gebouwen verplicht om een asbestveilige toestand te behalen tegen uiterlijk 2040 en tegen 2034 asbestcement in de buitenschil en niet-hechtgebonden asbestmaterialen te verwijderen. Daarnaast moet iedereen die asbestmaterialen beheert ervoor zorgen dat ze geen risico vormen voor mens of milieu. Stelt het asbestattest asbestmaterialen vast met een verhoogd risico, dan moet de eigenaar of beheerder maatregelen nemen. Bij renovaties moet elke eigenaar bovendien asbest dat eenvoudig bereikbaar wordt onmiddellijk verwijderen, opnieuw insluiten mag niet.

5. Zullen er voldoende deskundigen zijn om de asbestinventarissen op te maken?
De OVAM gaat er van uit dat dit jaar een 60-tal voltijdse asbestdeskundigen nodig zijn voor een goede marktwerking. Voor de volgende jaren is de ingeschatte behoefte minimaal 300 voltijdsedeskundigen, met een piek tot 700. Begin september volgden de reeds 635 kandidaat-asbestdeskundigen de verplichte opleiding. Daarvan slaagden al 140 in hun examen. 60 geslaagde kandidaten zijn bezig met zich aan te sluiten bij een certificatie-instelling om aan de slag te gaan. Dit aantal zal wekelijks blijven stijgen. We zitten dus op schema.

6. Wat als er enkel asbest zit in een bijgebouw zoals een tuinhuis of schuur?
De bepalingen en verplichting voor de eigenaars en beheerders van asbest gelden ongeacht het type gebouw, dus ongeacht het een hoofd- dan wel bijgebouw is. Het is wel zo dat gebouwen met risicobouwjaar met een grondoppervlakte kleiner dan 20 m² geen aanleiding geven om over een asbestattest te beschikken. Tenzij het deel uitmaakt van een gebouw dat in totaliteit wel een grondoppervlakte groter dan 20 m² heeft. Als er meerdere van dergelijke kleine gebouwen aanwezig zijn waardoor de som van de grondoppervlaktes groter is dan 20 m², dan triggert dit wel de verplichting om over een asbestattest te beschikken. Maar ook in de gevallen dat er geen asbestattest nodig is, is de eigenaar of beheerder wel verplicht om eventueel aanwezig asbest correct te beheren.

7. Wat zijn de gevolgen bij de verkoop van een appartement op de gelijkvloerse verdieping van asbest in het dak van het appartementsgebouw?
Bij de verkoop van het appartement wordt een asbestattest opgesteld. Vanaf 1 mei 2025 voorziet de verkoper ook een kopie van het asbestattest van de gemeenschappelijke delen. Indien het dak onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke delen, wat meestal het geval is, dan staat dit gerapporteerd in het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen. Eventueel uit te voeren maatregelen en de beheersplicht liggen dan bij de VME. Zo is de potentiële koper op de hoogte van asbesthoudende materialen waarvan hij van rechtswege mede-eigenaar wordt.

8. Is er een verschil inzake attestverplichtingen tussen de verkoop van een woning en die van een handelszaak, horecapand, kantoor, …?
Nee, dat is er niet. Alle zogeheten ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’ kunnen aanleiding geven tot een asbestattest, indien ze voldoen aan de grondoppervlaktevoorwaarden. Voor openbare ondergrondse infrastructuur (bv. riool) en openbare technische constructies (bv. hoogspanningscabines) en kunstwerken (bv. brug) , is er geen asbestattestverplichting. De finaliteit van het asbestattest kan wel verschillen. In niet-residentiële gebouwen is vaak sprake van een werknemerscontext en heeft de werkgever er baat bij dat het asbestattest ook voldoet aan zijn verplichte asbestinventaris als werkgever.

9. Met welke verplichtingen moet je rekening houden als verhuurder of tussenpersoon bij verhuur?
De opmaak van een asbestattest is verplicht bij overdracht. Verhuur valt niet onder overdracht. De verhuurder is wel verplicht een asbestattest te overhandigen aan de huurder, indien dit document voorhanden is.

10. Als het asbestattest negatief is (geen asbest), geldt dat dan als absolute zekerheid dat de woning veilig is?
Met andere woorden: hoe zeker mag je zijn van het resultaat van de asbestinventaris/het asbestattest?
Een asbestattest heeft ofwel de eindconclusie ‘asbestveilig’ ofwel ‘niet-asbestveilig’. ‘Asbestveilig’ bevat de nuance dat de toestand minstens veilig is bij normaal gebruik van de woning. Renovatiewerken of sloop is geen voorbeeld van normaal gebruik. ‘Niet-asbestveilig’ betekent niet dat de woning onbewoonbaar is, maar dat ze niet voldoet aan de vereisten voor ‘asbestveilig’ en dat er maatregelen nodig zijn om die toestand te verkrijgen. Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die worden niet standaard geïnventariseerd voor een geldig asbestattest maar de eigenaar kan hiertoe wel de opdracht geven. Dit is dan een vrijwillig destructief onderzoek dat verder gaat dan de standaard inspanningsverplichting. In een sloopinventaris (sloopopvolgingsplan) is dit wel de standaard.

(Bron: OVAM)

EPC's in oud jasje vanaf 2022 niet langer geldig bij verkoop

Wie als eigenaar zijn woning te koop of te huur wil aanbieden, moet over een geldig energieprestatiecertificaat (EPC)  beschikken. Belangrijk om te weten: vanaf 01/01/2022 komen bij verkoop enkel nog EPC's in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019! Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen.
Waarom? 
Het EPC onderging in 2019 een grondige vernieuwing en kreeg daarbij een label en nieuwe inhoud. Het EPC informeert eigenaars en kandidaat-kopers en -huurders sinds 2019 beter dankzij duidelijke adviezen op maat van de woonst, aandachtspunten en renovatietips. Bij eengezinswoningen geeft het EPC ook nog informatie over de geschiktheid van de woonst voor de plaatsing van installaties voor zonne-energie en over de gemiddelde prijsindicaties om de woning energetisch in orde te stellen met de energiedoelstelling 2050.
Wie dus nog beschikt over een geldig EPC in een oud jasje, zal vanaf 2022 bij het te koop stellen van zijn woonst eerst een nieuw EPC moeten laten opstellen om in regel te zijn met deze nieuwe verplichting.  
Belangrijk: deze verplichting geldt enkel bij verkoop.
 
(Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

De luxevastgoedmarkt is wat leeggekocht'

Luxury Leads lanceerde begin maart vorig jaar zijn onlineplatform voor luxevastgoed in Nederland. Een week later ging Europa in lockdown.

Voor Michael Deroose (40) lag de pandemie mee aan de basis van zijn beste jaar ooit. In België verdubbelde het aantal bezoekers op luxevastgoed.be tot 350.000 per maand. Het aantal contactaanvragen groeide nog meer.
Luxe, vastgoed en online zijn de rode draad in het professionele leven van Deroose. Samen met zijn vader zat hij in Car Company Deroose in Merelbeke, een onafhankelijke dealer van ‘kwalitatief hoogstaande wagens’. In 2009 werd hij (luxe)vastgoedmakelaar in Sint-Martens-Latem. Omdat hij zo ontgoocheld was over het onlineaanbod voor luxevastgoed richtte hij in 2014 Luxury Leads op.
Sinds begin dit jaar is het aantal makelaars op onze website met 20 procent gestegen.

Luxury Leads bundelt luxevastgoed, dito wagens en boten en biedt ze via diverse onlineplatformen en luxemagazines aan een select publiek aan. ‘We zijn in 2014 begonnen met 500 panden van 20 makelaars. Vandaag staan 2.800 panden van 186 makelaars op onze website. Sinds begin dit jaar is het aantal makelaars met 20 procent gestegen. We zitten wel onder ons record van 3.500 panden op onze website midden vorig jaar. Door corona is de markt voor een stuk leeggekocht’, zegt Deroose. De makelaars betalen een abonnement per maand. Voor minder dan vijf panden is dat 125 euro per maand.
Luxevastgoed.be dekt 85 procent van het luxeaanbod in België. Het wil de marktleider worden voor de Benelux. Door corona en een ook daar leeggekochte markt blijft het aanbod in Nederland voorlopig beperkt tot 250 panden. De website voor Luxemburg is klaar, maar kan door de coronamaatregelen nog niet gelanceerd worden.
Luxury Leads zet niet alleen in op online. Het publiceert ook het zesmaandelijkse lifestylemagazine Luxury Leads Magazine. Dat is toe aan zijn zevende editie. Daar komt nu het zesmaandelijkse Luxevastgoed.com Magazine bij. De twee gratis magazines hebben een oplage van respectievelijk 15.000 en 12.000 exemplaren.
Het bedrijf realiseerde het voorbije jaar een omzet van 600.000 euro. Binnen 12 tot 18 maanden moet dat meer dan 1 miljoen euro zijn. Al vanaf het eerste jaar kwam het bedrijf uit de kosten. Pas met de lancering van de website in Nederland kwam er een tweede medewerker bij.
De marketing gebeurt zeer doelgericht. De rijkste 500 Belgen krijgen de magazines toegestuurd. Duizenden exemplaren bust Deroose met zijn bestelwagentje in de exclusiefste wijken van het land. ‘Zo weet ik precies waar mijn doelgroep zit.’

https://www.tijd.be
Patrick Luysterman
19 maart 2021

Huizen in Lochristi nu duurder dan in Sint-Martens-Latem: "Maar we willen ons niet als exclusieve gemeente profileren"

Al jarenlang is Sint-Martens-Latem de duurste gemeente van Oost-Vlaanderen om een huis te kopen, maar Lochristi heeft Sint-Martens-Latem ingehaald. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau voor het eerste kwartaal van 2020. Een huis kost er gemiddeld 415.000 euro. 

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceerde vandaag de Belgische woningprijzen voor het eerste kwartaal van 2020. In Vlaanderen is de mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing 225.000 euro, voor huizen in open bebouwing 340.000 euro. 
Knokke-Heist is de duurste gemeente van Vlaanderen, daar leg je gemiddeld 720.000 euro neer. Daarna komen Tervuren, Wemmel en Overijse. Op nummer 5 staat Lochristi met een gemiddelde woningprijs van 415.000 euro. Dat is een verrassing, want Sint-Martens-Latem was al jarenlang de duurste gemeente van Oost-Vlaanderen.

Geen eenduidige verklaring
Zelfs burgemeester van Lochristi Yves Deswaene (Open VLD) had het niet zien aankomen. "Dit nieuws komt echt als een verrassing. Als ik die top 5 bekijk... Tja, we zitten wel in een select gezelschap hé!" lacht hij. "Maar het is zeker niet onze ambitie om ons te profileren als dure of exclusieve gemeente. Ik formuleer het liever op een positieve manier: wij zijn een aantrekkelijke gemeente."
Een eenduidige verklaring heeft de burgemeester niet. "Ik weet niet echt hoe het komt dat mensen zo graag in Lochristi wonen en zo veel geld over hebben voor een woning. Argumenten die wel eens de revue passeren zijn: Lochristi ligt op een boogscheut van Gent, het netwerk van openbaar vervoer is zeer uitgebreid, er is goed onderwijs en een tof jeugdhuis, ... Er zijn zo veel redenen waarom Lochristi een fantastische gemeente is", concludeert hij lachend.

De goedkoopste
De goedkoopste gemeente van Oost-Vlaanderen blijft Ronse. Daar kosten de huizen gemiddeld 133.000 euro. Op de Vlaamse ranking doet alleen Menen het beter, met een gemiddelde van 120.000 euro. 

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/26/huizen-zijn-duurder-in-lochristi-dan-in-sint-martens-latem-maa/

9 praktische vragen rond de woonbonus beantwoord

Het afschaffen van het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus tegen begin volgend jaar roept alleen maar meer vragen op bij wie zich vandaag op de huizenmarkt waagt. Lukt het nog om dat voordeel te krijgen? Kan ik het behouden als ik mijn lening laat herzien? En wat betekent dit nu op lange termijn voor de huizenmarkt? Ontdek hieronder het antwoord op 9 concrete vragen.

1. Ik heb pas het compromis getekend om een huis te kopen. Tegen wanneer moet de notariële akte getekend zijn om nog te kunnen genieten van de woonbonus?
Vóór 1 januari 2020. Verkoopaktes die daarna getekend worden bij de notaris vallen onder het nieuwe systeem en kunnen dus geen gebruik maken van het belastingvoordeel dat de Vlaamse woonbonus is. In de plaats daarvan dalen de registratierechten wel van 7 procent naar 6 procent, zo belooft de Vlaamse regering.

2. Ik wil nu nog een huis kopen. Wanneer moet het compromis dan getekend zijn om nog kans te maken op de Vlaamse woonbonus?
In theorie kan dat zelfs tot ten laatste zes weken voor het einde van het jaar, zegt Bart Van Opstal van de notarisfederatie. Cruciaal is gewoon dat de notaris nog voor het einde van het jaar zijn papierwerk klaar heeft om de verkoopakte te kunnen "verlijden". Dat "verlijden van de akte" is het moment waarop u de definitieve verkoopakte bij de notaris te lezen en te horen krijgt en kunt ondertekenen.

In de praktijk is een termijn van twee à drie maanden realistischer. Een notaris heeft uiteindelijk zelfs een maximumtermijn van vier maanden om de verkoopakte in orde te brengen.

3. Dus dat begint krap te worden? Is het dan nog wel realistisch om te rekenen op de woonbonus als je nu koopt?
Het hangt ervan af aan wie je het vraagt. Karel Van Eetvelt, de topman van bankenfederatie Febelfin, beweert van niet. "Je hebt aan de ene kant een krediet nodig - en al het paperassenwerk dat je daarvoor moet doen bij de bank - en aan de andere kant moet je de akte bij de notaris laten verlijden. Samen neemt dat ongeveer 3 maanden in beslag. Dat betekent dat wie nu nog moet starten, niet meer van de woonbonus zal kunnen genieten."

Zelfs àls het technisch gezien wel nog mogelijk is, vindt Van Eetvelt dat haastwerk niet verstandig. Hij kijkt natuurlijk ook naar het belang van de banken, die een ongecontroleerde rush op huizen en woonleningen willen vermijden. "Wij zitten niet te wachten op een oververhitting van die markt."

Maar de immomakelaars en notarissen spreken hem tegen. Bart Van Opstal: "Als je een normale doorlooptijd hebt van twee à drie maanden vóór de akte verlijdt, heb je nog een klein beetje tijd. Dus het is nog niet definitief te laat. Maar erg veel tijd heb je niet meer."

Volgens Van Opstal komen er namelijk vaak ook veel dossiers binnen waarbij de notaris al op voorhand heel wat administratieve opzoekingen heeft gedaan. "Dat betekent een tijdwinst en daardoor vergroot de kans dat de akte nog dit jaar kan passeren." 

Zijn tip: vraag onmiddellijk aan de notaris of het nog haalbaar is. "Die zal dan snel kunnen zien wat er al gebeurd is en of er nog veel moet gebeuren. Op basis daarvan zal hij u kunnen zeggen of het nog zal lukken of niet."

4. Wat als ik mijn bestaande woonlening wil herfinancieren? Kan ik dan de woonbonus behouden?
Bij een herfinanciering van een woonlening ga je een meer voordelige lening aan voor hetzelfde huis, ter vervanging van de vorige. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan omdat de rentevoeten vandaag veel lager liggen dan een aantal jaar geleden.

Wie herfinanciert, kan gewoon van de woonbonus gebruik blijven maken, want voor een herfinanciering telt enkel de datum van het oorspronkelijke krediet, zo laat Febelfin weten. Bovendien moet daar geen eigendomsoverdracht gebeuren, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over de termijn die de notaris nodig heeft.

5. En wat als ik een wederopname doe van een krediet?
Bij een wederopname van een lening maak je gebruik van het stuk kapitaal dat je al hebt terugbetaald, bijvoorbeeld om een woonst uit te breiden of te renoveren.

Een wederopname wordt wel degelijk beschouwd als een nieuw krediet, dus dat moet worden afgesloten voor het einde van het jaar als u nog wilt profiteren van de woonbonus. Dat betekent ook hier dat de tijd begint te dringen, maar dat het in theorie nog wel mogelijk is.

6. Helpt het als ik een hypotheekruil doe om de woonbonus te behouden?
Bij een hypotheekruil of pandwissel verschuif je een bestaande hypotheek op een pand naar een nieuwe woning, meestal bij een nieuwe aankoop. Dat kan bepaalde kosten voor een nieuwe lening besparen.

De woonbonus kon volgens de bestaande regels behouden blijven bij een pandwissel, onder een aantal specifieke voorwaarden. Febelfin vermoedt dat die voorwaarden, mits aanpassing van de data daarin, ook in de toekomst zullen blijven gelden. Maar daarvoor is het wel wachten op de definitieve uitwerking van de afschaffing van de woonbonus.

7. Hoe zit het in Wallonië of Brussel? Heb ik daar nog voordelen als ik een huis koop?
In Wallonië heet de woonbonus eigenlijk "wooncheque" of "chèque habitat". Die wordt berekend op uw inkomen en het aantal kinderen ten laste en dus niet op uw kredietaflossingen. Het voordeel is er wel beperkt in de tijd: je kunt er maximaal 20 jaar gebruik van maken.

In Brussel is de woonbonus al in 2017 afgevoerd. Dus ook daar kan u uw hypothecaire lening niet meer inbrengen in uw belastingaangifte. Maar in Brussel is daar een korting op de registratierechten voor in de plaats gekomen. Wie een Brusselse woning voor zichzelf koopt, betaalt op de eerste schijf van 175.000 geen registratierechten. Bij huizen die meer dan 500.000 euro kosten, betaalt u wel de 12,5 procent registratierechten.

8. Wat als ik mijn compromis al getekend heb, maar mijn notaris de deadline van 1 januari niet meer haalt? Verlies ik dan én de woonbonus en de lagere registratierechten?
Daarover was inderdaad wat discussie dit weekend. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft verzekerd dat dat niet zal gebeuren. Wie dus geen woonbonus meer kan krijgen, zal dus kunnen profiteren van de daling van de registratierechten van 7 naar 6 procent, ook als het compromis dit jaar is getekend. Maar hoe dat technisch in zijn werk zal gaan, is nog niet geheel duidelijk.

9. Zullen door de afschaffing van de woonbonus de huizenprijzen dalen (en wacht ik dus beter met de aankoop van een huis?
Dat kan op dit moment - helaas - niemand voorspellen. Onderzoekers aan de VUB concludeerden eerder wel dat de woonbonus de prijzen op de vastgoedmarkt had helpen stijgen. Maar dat betekent niet per se dat die bij een afschaffing weer zullen zakken, zo zeggen ze in de krant De Tijd. Realistischer lijkt dat de woningprijzen vanaf volgend jaar gewoon iets langzamer aandikken, maar ook dat is speculatie.

(Bron: VRT NWS) 

Huurprijzen stijgen 5% in Vlaanderen

De huurprijzen in Vlaanderen zijn op een jaar tijd met meer dan 5% gestegen, zo blijkt uit de nieuwste CIB-Huurbarometer.

- Analyse van meer dan 15.000 woninghuurcontracten (voorjaar 2019)
- Woning huren gemiddeld 39 euro duurder dan in 2018
- Antwerpen en Leuven duurste centrumsteden om te huren
- Vlaams-Brabant blijft duurste provincie


Bekijk hier alle resultaten:
https://lnkd.in/d24veD9

Start bouw van energiezuinige appartementen in Zeveneken

LOCHRISTI - "Huwelijkslijsten, tafelsierkunst en geschenken", wie Zeveneken binnenreed, herinnert zich ongetwijfeld deze woorden op de gevel van de winkel Alderweireldt. Vandaag ging de voormalige winkel, die al een tijdje leeg stond, helemaal tegen de grond; om plaats te maken voor een ecologische nieuwbouw.

De voormalige porseleinwinkel Alderweireldt mag toch wel tot een van de bekendste gebouwen in Zeveneken-Dorp gerekend worden. Door de insprong van de nabijgelegen bebouwing was hij bij het binnenrijden van het dorp zeer goed merkbaar. Was, want donderdag gingen de laatste gevels tegen de grond.

De winkel waar vroeger kachels en later porselein werd verkocht, zal nu plaats maken voor een nieuwbouwproject met 14 energiezuinige appartementen. Slimme toepassingen op vlak van isolatie en techniek en doorgedreven energiezuinige maatregelen zorgen er zelfs voor dat sommige appartementen vrijgesteld zullen zijn van KI. 

Op die manier gaat het verhaal verder van authentieke kachels naar moderne warmtepompen en van huwelijkslijsten naar wooneenheden waar koppels een nieuw nest kunnen bouwen.BRON https://www.nieuwsblad.be/cnt/blpes_04235730

Woningprijzen schieten de hoogte in

De prijzen van woningvastgoed piekten in het eerste semester van dit jaar. Vooral gewone woonhuizen en villa's werden fors duurder.

De Algemene Directie Statistiek heeft de voorlopige vastgoedcijfers voor het eerste semester van 2017 vrijgegeven. De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg in de eerste jaarhelft gemiddeld 220.920 euro. De gemiddelde prijs voor een villa was 362.829 euro en die voor een appartement 225.171 euro.

In lijn met de prijsstatistieken die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat eerder publiceerde, is de prijstendens op alle vlakken stijgend. In de cijfers van de Algemene Directie Statistiek is de opwaartse trend echter nog meer uitgesproken. Gewone woonhuizen werden 6,3 procent duurder (tegenover 4,3% het jaar voordien). Op de appartementenmarkt bedroeg de prijsklim 1,7 procent (tegenover 1,2% het jaar voordien. De stevige hausse van de villaprijzen ( 5,3% duurder, tegenover 2,6% het jaar voordien) verrast. Veel waarnemers oordelen dat dat segment onder druk staat als gevolg van de vergrijzing.

Terug naar boven
Sluit menu De Beer & Partners BVBA